PRIVACYVERKLARING Good Work Personnel Development

 

Good Work Personnel Development, gevestigd aan Binnenwei 8 4854KD Bavel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

www.good-work.nl Binnenwei 8 4854KD Bavel 0648172944

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Kirsten van Heerden is de Functionaris Gegevensbescherming van Good Work Personnel Development Zij is te bereiken via avg@good-work.nl

 

 

Good Work Personnel Development verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

·        Voor- en achternaam

 

·        Geslacht

 

·        Geboortedatum

 

·        Geboorteplaats

 

·        Adresgegevens

 

·        Telefoonnummer

 

·        E-mailadres

 

·        IP-adres

 

·        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

·        Locatiegegevens

 

·        Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

·        Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

·        Internetbrowser en apparaat type

 

·        Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@good-work.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Good Work Personnel Development verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

·        Het afhandelen van uw betaling

 

·        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

·        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

·        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

·        U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

·        Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

·        Good Work Personnel Development analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen opuw voorkeuren.

 

·        Good Work Personnel Development volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

·        Good Work Personnel Development verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onzebelastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Good Work Personnel Development neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Good Work Personnel Development) tussen zit. Good Work Personnel Development gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Platform SMART2IT in het kader van VR toepassingen en Platform NetDimenions in het kader van opleidingen en trainingen die we online aanbieden. De gegevens die hier in worden verwerkt zijn onderdeel van een overeenkomst die op de afgenomen dienst noodzakelijk zijn en worden via verschillende manieren voorzien van informatiebeveiliging. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Good Work Personnel Development bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

NAW gegevens bewaren we voor zes maanden met als doel u in te schrijven voor opleidingen en het verzorgen van correspondentie tijdens opleidingstrajecten. Daarnaast voeren we een registratie van certificaten waar een verloopdatum van toepassing is. Indien u geen relatie meer heeft binnen ons platform zullen wij uw gegevens na zes maanden vernietigen. Indien u geen verdere trajecten bij ons volgt kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via de website. Hierbij heeft de mogelijkheid om uzelf ook weer af te melden. Bij uw registratie geeft u toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens zoals vermeld in de bovengenoemde paragraaf. Om eventuele producten te versturen (studiematerialen) is uw adres noodzakelijk, tenzij dit gebeurd met tussenkomst van uw werkgever. Ook hiervoor is de termijn van zes maanden na het beëindigen van de dienst van toepassing.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Good Work Personnel Development deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Good Work Personnel Development blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Daarnaast verstrekt Good Work Personnel Development uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Categorie van ontvangers

Doel van gegevensverwerking

SMART2IT

Verwerkt gegevens voor autorisatie van learning tool Virtual Reality en het generen van learning analytics. Good Work Personnel Development verwerkt gegevens in de SaaS oplossing van SMART2IT om klanten toegang te verlenen.

Courseware

Verwerkt persoonsgegevens op het LMS om toegang te verschaffen, certificaten te generen en in te kunnen schrijven voor opleidingen. Verwerking van deze gegevens ligt binnen het beheer van Good Work Personnel Development waar wij gebruik maken van de SaaS oplossing geleverd door Courseware.

 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WE GEBRUIKEN

 

Good Work Personnel Development gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Good Work Personnel Development gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

 

Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avg@good-work.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Good Work Personnel Development zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Good Work Personnel Development wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 

Good Work Personnel Development neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@good-work.nl