Klachtenprocedure

GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u! Een gesprek met de betrokken studiebegeleider, trainer, docent of kwaliteitsmedewerker leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren. 
 
1. Definities

 

1.1. Klacht

Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT. 
 
1.2. Klant

Elke afnemer van een dienst van GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT. 
 
2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT in staat is adequaat te reageren. Na afronding van de klacht zal deze voor minimaal één jaar in het archief van gebruiker bewaard worden. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:  uw naam, adres en woonplaats  uw eventuele studentnummer bij GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT  de datum waarop u uw schrijven verstuurt  een heldere beschrijving van uw klacht  eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken  Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:   GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT Afdeling Klachtafhandeling Ambachtsweg 4 4854MK Bavel
 
3. Behandeling van uw klacht

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Na afhandeling van uw klacht zullen wij deze gedurende de periode van 1 jaar bewaren in ons archief.    
 
4. Geschillencommissie

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot de Adromi groep, dhr. drs. René Menneken, Reeweg146, 3343AP te Hendrik-Ido-Ambacht.  De commissie is ingesteld om geschillen tussen consumenten en – in dit geval- GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT te beslechten. Er kan pas een beroep op de commissie gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.   De kosten van het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie bedragen 75 euro voor de consument of onderwijsinstelling die de klacht indient. Indien het geschil door de Geschillencommissie gegrond verklaard wordt, betaalt de ‘verliezende’ partij alsnog 150 euro.   Het oordeel van de Geschillencommissie  is bindend voor alle betrokken partijen. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.    Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie dan kunt u contact opnemen met:  Dhr. Drs René Mennneken  op nummer 078-684 55 55 of mailen naar algemeen@adromi.nl

 

5. Toezicht en beheer

Binnen GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT ziet een aparte medewerker, de heer D. van Heerden toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld. 
 
6. Vragen 
Behandeling van vragen van administratieve aard of het onderwijs Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw schriftelijke vraag ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Een vraag per e-mail of op voicemail wordt binnen 72 uur bevestigd. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw vraag in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover opnieuw schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw vraag zo snel mogelijk wordt beantwoord. Na afhandeling van uw vraag zullen wij deze gedurende de periode van 1 jaar bewaren in ons archief en uiteraard bekijken we of wij onze informatievoorziening kunnen verbeteren. Vragen over roostering e.d. worden vaak al binnen 24 uur beantwoord. Technisch inhoudelijke vragen laten vaak wat langer op zich wachten. 
 
Heeft u nog vragen? Bel dan tijdens kantooruren (06) – 48 17 29 44 of stuur een email naar info@good-work.nl. Een schriftelijke vraag kunt sturen naar: GOOD WORK PERSONNEL DEVELOPMENT, Ambachtsweg 4, 4854MK Bavel
 
Onze studiebegeleiders en het kwaliteitsmanagementteam helpen u graag verder!

Dennis van Heerden

Kwaliteitsmanager en klachtenprocedure

 

dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

Jehury van Deursen

 Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 

 

 

Sjoerd van Seeters

Kwaliteitsmedewerker

 

sjoerd@good-work.nl