‘Geef zorgpersoneel meer zeggenschap over beleid instelling’

De zorgsector moet snel maatregelen nemen om het groeiende personeelstekort niet nog harder te laten oplopen. De sector kan zelf veel verbeteren, met onder meer strategische personeelsplanning en door verpleegkundigen en verzorgenden meer invloed te geven op het beleid van zorginstellingen.

Bij gelijkblijvend beleid groeit het personeelstekort in de Nederlandse zorg voor ouderen binnen vier jaar naar 125.000 medewerkers, concludeert een rapport van Berenschot. Dat bureau onderzocht in opdracht van beroepsvereniging V&VN de mogelijkheden om de arbeidsmarktproblematiek in de zorg op te lossen.

 

Van reactief naar proactief gedrag

Berenschot stelt dat er voldoende mogelijkheden zijn om het tij te keren. Maar dan moet de sector wel een omslag maken van reactief naar proactief gedrag, en een omslag van individueel naar collectief handelen.

Met het ‘huidige gebrek aan bestuurlijke slagkracht’ bestaat volgens het onderzoek het gevaar dat de oplopende werkdruk in de zorg leidt tot verdere toename van het ziekteverzuim en een uitstroom van werknemers, met een nog grotere personeelskrapte als gevolg.

 

Werkgevers moeten arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden verbeteren

Werkgevers in de zorg moeten daarom hun best gaan doen om arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ze moeten ook roosters en contractvormen beter laten aansluiten op de wensen van medewerkers.

De beloning van verpleegkundigen en verzorgenden moet beter, het aantal stageplaatsen moet omhoog, er dient gesleuteld te worden aan het scholingsbeleid en de administratieve werkzaamheden dienen te worden teruggeschroefd, zo luiden de aanbevelingen.

Werkgevers kunnen er verder voor zorgen dat taken die niet direct met zorg te maken hebben verricht worden door facilitaire medewerkers. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanvragen van budgetten, het checken van

houdbaarheidsdata en receptiewerkzaamheden.

 

Strategisch HRM nog te operationeel

Diverse zorginstellingen investeren wel in het versterken van strategisch HRM, maar dat beleid is volgens experts nog te veel operationeel van aard. Uit het onderzoek blijkt dat er maar weinig wordt gedaan aan strategische personeelsplanning, waarmee zicht kan worden verkregen op de toekomstige personeelsbehoefte. Met dat inzicht kan een meer planmatige en doelgerichte werving in gang worden gezet.

Zorginstellingen werken nog maar weinig samen als het om arbeidsmarktbeleid gaat en blijken ook geregeld concurrenten van elkaar. Het ontbreekt aan een gezamenlijk optreden over de muren van de verschillende sectoren heen, door zowel professionals als werkgevers.
Dat verhindert een sterk optreden in de richting van bijvoorbeeld de politiek, stelt Berenschot.

 

‘Versterk de stem en positie van verpleegkundigen en verzorgenden’

Uit voor het rapport gehouden interviews komt de wens naar voren dat de stem en de positie van verpleegkundigen en verzorgenden binnen organisaties moet worden versterkt. Dat leidt tot meer eigenaarschap, autonomie en betrokkenheid, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het beroep.

Een betere samenwerking tussen professional en bestuurder/management wordt door professionals ook genoemd als belangrijke korte-termijnoplossing voor de personeelstekorten. Zo geeft 45% van de respondenten van een V&VN-achterbanraadpleging aan dat zij denken dat er meer aandacht van bestuur en management nodig is voor de problemen op de werkvloer.

Inzet adviesraden

Een professionele adviesraad (par) kan de samenwerking tussen bestuur en medewerkers bevorderen. In een par denken professionals (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, medici en paramedici) samen na over de strategische processen binnen de organisatie.
Een verpleegkundige adviesraad (var) kan ook helpen de stem en de positie van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken.

 

bron:ornet.nl

 

 

Nieuwsgierig? 

 

''hoe integreer ik Duurzame Inzetbaarheid op de werkvloer''

 

Bezoek onze website en kijk bij  Duurzame Inzetbaarheid en wat Good Work voor u hierin kan betekenen.

 

U kunt ook direct contact opnemen met Jehury van Deursen, onze manager Duurzame inzetbaarheid.

 

 

 

Onze contactpersonen

 

Jehury van Deursen

 

Commercieel Directeur

Manager Duurzame inzetbaarheid

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Politie

Baanregisseur, trainer, coach, adviseur OVD opleiding

Trainer Omgaan Met Geweld en Gijzel-situaties DJI

Manager High Performance

Manager Leiderschap & Teamshaping

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45 

 Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook